OGŁOSZENIE O NABORZE OFERT

na najem lokalu kuchennego

w celu prowadzenia punktu zbiorowego żywienia

w Szkole Podstawowej Nr 171 im. Stanisława Staszica

ul. Armii Krajowej 39, 05-075 Warszawa

Przedmiotem konkursu jest wyłonienie Ajenta wynajmującego lokal kuchenny w celuprowadzenia punktu zbiorowego żywienia dla dzieci z oddziałów przedszkolnych (śniadanie,obiad, podwieczorek), uczniów klas 1-8 oraz pracowników szkoły.

Wszystkie posiłki powinny być przygotowywane zgodnie z obowiązującymi normamii przepisami prawa. Posiłki muszą posiadać wartość odżywczą i energetyczną zgodną z wymogami i normami żywienia dzieci i młodzieży (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciomi młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz. U. poz. 1154), muszą być sporządzane zgodnie z zasadami sztuki kulinarnej oraz przepisami dotyczącymi żywienia zbiorowego zgodnie Ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r.o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2132) oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy.

Przedmiotem zamówienia jest najem lokalu kuchennego, wyposażonego w niezbędny sprzęt i urządzenia, w celu prowadzenia punktu zbiorowego żywienia, o powierzchni 119,85 m2.

Szczegółowe informacje na temat bloku kuchennego można uzyskać osobiście w siedzibie placówki, bądź pod numerem telefonu 22 773 90 52.

Termin realizacji zamówienia: od 02.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

Poniżej dokumenty do pobrania:

 - Ogłoszenie o naborze ofert

 - REGULAMIN KONKURSU OFERTREGULAMIN KONKURSU OFERTna najem lokalu kuchennego

 - Formularz oferty

 - Umowa dzierżawy pomieszczeń kuchennych