REGULAMIN KORZYSTANIA Z POSIŁKÓW I ZACHOWANIA W STOŁÓWCE

1. Podczas spożywania posiłków obowiązują zasady kulturalnego zachowania. 

2. Uczniowie powinni: 

  • stosować się do poleceń nauczycieli dyżurujących  w stołówce oraz personelu stołówki,
  • spokojnie poruszać się po stołówce (nie wolno biegać, przepychać się w kolejce),
  • zachować porządek przy odbiorze dania oraz przy oddawaniu naczyń,
  • zachować porządek podczas spożywania posiłku (w przypadku stłuczenia naczynia, zabrudzenia stolika lub podłogi należy ten fakt zgłosić),
  • zachowywać się cicho (nie rozmawiać głośno, nie używać wulgaryzmów) ,zostawić po sobie porządek (odnieść talerz, zostawić czyste miejsce na stoliku i pod nim, zasunąć krzesło),
  • szanować naczynia, sztućce i nakrycie stołu,
  • po skończonym posiłku opuścić stołówkę.

3. Zabrania się wnoszenia do stołówki wszelkich naczyń, sztućców   i innych rzeczy pochodzenia obcego.

4. Podczas wydawania obiadów  w stołówce mogą przebywać tylko osoby spożywające posiłek.

5. Za szkody spowodowane w stołówce odpowiada uczeń, a finansowo jego rodzice.

6. Nad bezpieczeństwem uczniów korzystających ze stołówki czuwają nauczyciele dyżurujący.