ORAZ KORZYSTANIA Z INNYCH MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH W FORMIE NIEODPŁATNEJ
W SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 171 im. Stanisława Staszica w WARSZAWIE

1. Regulamin ma zastosowanie:

  • w roku szkolnym 2018/2019, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23 do uczniów klas I-VIII szkoły podstawowej

2. Podręczniki i inne materiały dydaktyczne oraz materiały ćwiczeniowe, których zakupu dokonano z dotacji celowej MEN są własnością Szkoły oraz organu prowadzącego.

3. Podręczniki, materiały edukacyjne są ewidencjonowane w zasobach bibliotecznych, zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 października 2008r. w sprawie ewidencji materiałów bibliotecznych (Dz.U. z 2008r. nr 205 poz. 1283).

4. Biblioteka nieodpłatnie:

  • wypożycza uczniom podręczniki mające postać papierową
  • przekazuje uczniom, bez obowiązku zwrotu do biblioteki materiały ćwiczeniowe

5. Z regulaminem udostępniania i zwrotu bezpłatnych podręczników uczeń i jego Rodzice/prawni opiekunowie zapoznają się z regulaminem podczas lekcji wychowawczych i zebrań klasowych i potwierdzają to podpisem u wychowawcy. Jest to zobowiązanie do stosowania zasad niniejszego Regulaminu.

6. Uczniowie są zobowiązani do poszanowania i dbania o wypożyczone materiały edukacyjne ( nie wolno w nich pisać, podkreślać, rysować, wycinać, zaginać, wyrywać,...). Podręczniki będą używane przez 3 kolejne roczniki.

7. Wypożyczone podręczniki należy zabezpieczyć okładką.

8. W przypadku zniszczenia lub zgubienia przekazanych podręczników Rodzice (Opiekunowie) mają obowiązek dokonać zwrotu kosztów lub odkupić wyżej wymienione materiały (wg. wyceny Ministerstwa Edukacji, wydawnictwa, księgarni).

9. Uczniowie otrzymają kolejne podręczniki po rozliczeniu się (zwrocie) podręczników wypożyczonych wcześniej.

10. Na początku każdego roku szkolnego podręczniki będą wypożyczane poprzez wychowawców.

11. Pełną odpowiedzialność za podręczniki i materiały ponoszą Uczniowie i ich Rodzice (Opiekunowie).

12. Wychowawców klas zobowiązuje się do dopilnowania Uczniów, aby rozliczyli się z wypożyczonych podręczników:

  • na koniec semestru
  • tydzień przed zakończeniem roku szkolnego
  • gdy uczeń odchodzi ze Szkoły

 

GODZINY PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

 

 

DZIEŃ TYGODNIA

Jadwiga Rosłoniec

Bogumiła Banasiak - Zejdel

PONIEDZIAŁEK

8.00 – 13.00

11.30 – 12.30

13.40- 14.40

WTOREK

8.00 – 12.00

8.45 – 9.45

11.30 – 14.30

ŚRODA

8.00 – 11.00

8.45 – 13.45

CZWARTEK

9.00- 12.00

12.40 – 13.40

PIĄTEK

--------------

11.30- 14.30