HARMONOGRAM EGZAMINÓW 2024

 

 

HARMONOGRAM EGZAMINU ÓSMOKLASISTY 2024

 1. Termin główny:
  język polski - 14 maja 2024 r. (wtorek) - godz. 9:00
  matematyka - 15 maja 2024 r. (środa) - godz. 9:00
  Język obcy nowożytny - 16 maja 2024 r. (czwartek) - godz. 9:00
  Termin dodatkowy:
  język polski - 10 czerwca 2024 r. (poniedziałek) - godz. 9:00
  matematyka - 11 czerwca 2024 r. (wtorek) - godz. 9:00
  język obcy nowożytny - 12 czerwca 2024 r. (środa) - godz. 9:00

  do 2 października - Rodzice składają do dyrektora szkoły pisemnej deklaracji wskazującej język obcy nowożytny, z którego uczeń przystąpi do egzaminu

  do 16 października - Rodzice przedkładają dyrektorowi szkoły zaświadczenie o stanie zdrowia ucznia lub opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, jeżeli dokument nie był złożony wcześniej
  3 lipca 2024 r. - ogłoszenie wyników egzaminu ósmoklasisty, w tym termin przekazania wyników szkołom
  przekazanie szkołom zaświadczeń i informacji
  wydanie zdającym zaświadczeń oraz informacji

DOSTOSOWANIE WARUNKÓW I FORM PRZEPROWADZANIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY DO POTRZEB EDUKACYJNYCH I MOŻLIWOŚCI PSYCHOFIZYCZNYCH ZDAJĄCYCH

Sposób dostosowania warunków lub form przeprowadzania egzaminu do potrzeb i możliwości danego ucznia wskazuje rada pedagogiczna, wybierając spośród dostosowań wskazanych w komunikacie dyrektora CKE.

1. Dostosowanie formy przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty polega na przygotowaniu odrębnych arkuszy egzaminacyjnych dostosowanych do:

a. rodzaju niepełnosprawności ucznia, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność         

LUB

b. potrzeb ucznia, któremu ograniczona znajomość języka polskiego utrudnia zrozumienie czytanego tekstu (dotyczy egzaminu z języka polskiego i matematyki) –na podstawie pozytywnej opinii rady pedagogicznej.

Arkusze w dostosowanej formie są przygotowywane dla uczniów:

a. z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera

b. słabowidzących

c. niewidomych

d. słabosłyszących i niesłyszących

e. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

f. z afazją

g. z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym

h. którym ograniczona znajomość języka polskiego utrudnia zrozumienie czytanego tekstu (dotyczy egzaminu z języka polskiego i matematyki)

i. z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

2. Dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty polega między innymi na:

a. zminimalizowaniu ograniczeń wynikających z niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym ucznia

b. zapewnieniu uczniowi miejsca pracy odpowiedniego do jego potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych

c. wykorzystaniu odpowiedniego sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych

d. odpowiednim przedłużeniu czasu przewidzianego na przeprowadzenie egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów

e. ustaleniu zasad oceniania rozwiązań zadań wykorzystywanych do przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty uwzględniających potrzeby edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia

f. zapewnieniu obecności i pomocy w czasie egzaminu ósmoklasisty nauczyciela wspomagającego ucznia w czytaniu i/lub pisaniu lub specjalisty odpowiednio z zakresu danego rodzaju niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym, jeżeli jest to niezbędne do uzyskania właściwego kontaktu z uczniem i/lub pomocy w obsłudze sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych.

DOKUMENTY, NA PODSTAWIE KTÓRYCH PRZYZNAWANE JEST DOSTOSOWANIE WARUNKÓW  LUB FORM PRZEPROWADZANIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY TO:

a. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność

b. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niedostosowanie społeczne lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym

c. orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania

d. zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza (uczniowie: z czasową niesprawnością rąk;

 z przewlekłymi chorobami; chorzy lub niesprawni czasowo)

e. opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się w tym z: dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią

f. pozytywna opinia rady pedagogicznej w przypadku uczniów:

– objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole ze względu na trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą, zaburzenia komunikacji językowej lub sytuację kryzysową lub traumatyczną

– cudzoziemców, którym ograniczona znajomość języka polskiego utrudnia zrozumienie czytanego tekstu.

Z PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU MOŻE BYĆ ZWOLNIONY:

- uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawności sprzężone inne niż niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym. Z wnioskiem o zwolnienie występują rodzice ucznia do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej. Wniosek musi być pozytywnie zaopiniowany przez dyrektora szkoły;

- uczeń, który - ze względu na szczególny przypadek losowy lub zdrowotny - nie mógł przystąpić do egzaminu ani w terminie głównym, ani w terminie dodatkowym;

- uczeń, który jest laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej albo laureatem konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, organizowanego z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty, jest zwolniony z egzaminu z tego przedmiotu.

Szczegółowe informacje o zasadach przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty są dostępne na stronie internetowej CKE i OKE:

P r o c e d u r y   e g z a m i n a c y j n e   z n a j d z i e s z   tutaj