Procedury  regulujące organizację pracy  szkoły i zapewniające     bezpieczeństwo uczniom

Szkoły Podstawowej nr 171

im. Stanisława Staszica w Warszawie

 

 

Załącznik nr 1

Rejestr zdarzeń

●            PRZEBYWANIE W BUDYNKU SZKOLNYM

●            PROCEDURA ROZPOCZYNANIA I KOŃCZENIA ZAJĘĆ SZKOLNYCH

●            PROCEDURA ORGANIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

●            PROCEDURA ORGANIZACJI PRZERW MIĘDZYLEKCYJNYCH I DYŻURÓW NAUCZYCIELI

●            PROCEDURA POSTĘPOWANIA Z DZIEĆMI Z KLAS I-III, KTÓRE NIE SĄ ZAPISANE DO ŚWIETLICY, A ZOSTAŁY CZASOWO POZOSTAWIONE BEZ OPIEKI Z RÓŻNYCH PRZYCZYN

●            PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI ZE ŚWIETLICY SZKOLNEJ PRZEZ RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW

●            PROCEDURA SPRAWOWANIA OPIEKI NAD UCZNIEM W DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

●            PROCEDURY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU  KONTAKTÓW Z RODZICAMI

●            PROCEDURY ZWALNIANIA UCZNIÓW Z LEKCJI W TRAKCIE ICH TRWANIA

●            PROCEDURY ZWALNIANIA UCZNIÓW Z LEKCJI NA ZAWODY SPORTOWE,

KONKURSY PRZEDMIOTOWE I INNE KONKURSY ORGANIZOWANE PRZEZ SZKOŁĘ

●            PROCEDURY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU USKARŻANIA SIĘ UCZNIA NA ZŁY STAN ZDROWIA

●            PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ I PODAWANIA LEKÓW DZIECIOM W SZKOLE

●            PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJI ZAISTNIENIA WYPADKU, KTÓREMU ULEGŁ UCZEŃ

●            PROCEDURY POSTĘPOWANIA ZESPOŁU POWYPADKOWEGO

●            PROCEDURY POSTĘPOWANIA WOBEC UCZNIÓW W PRZYPADKU UŻYWANIA TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH  I INNYCH URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH

●            PROCEDURY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU UŻYWANIA WULGARYZMÓW PRZEZ UCZNIÓW ORAZ WYSTĘPOWANIA INNYCH PRZEJAWÓW AGRESJI

●            PROCEDURY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU WAGARÓW UCZNIA

●            PROCEDURY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZASTRASZANIA, WYMUSZANIA ORAZ WYŁUDZANIA PIENIĘDZY

●            PROCEDURY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU POBICIA LUB BÓJKI

●            PROCEDURY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU NISZCZENIA MIENIA (WANDALIZMU)

●            PROCEDURY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU KRADZIEŻY

●            PROCEDURY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PALENIA PRZEZ UCZNIA PAPIEROSÓW

●            PROCEDURY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PODEJRZENIA, ŻE RODZIC/OPIEKUN PRAWNY ZGŁASZAJĄCY SIĘ PO DZIECKO JEST POD WPŁYWEM ALKOHOLU

●            PROCEDURY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PODEJRZENIA, ŻE UCZEŃ POSIADA PRZY SOBIE NARKOTYKI

●            PROCEDURY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PODEJRZENIA, ŻE UCZEŃ SZKOŁY JEST POD WPŁYWEM ALKOHOLU LUB INNYCH ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH.

●            PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJI POSIADANIA PRZEZ UCZNIA PRZEDMIOTÓW NIEBEZPIECZNYCH NA TERENIE SZKOŁY

●            PROCEDURY POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELA W PRZYPADKU ZNALEZIENIA NA TERENIE SZKOŁY BRONI, MATERIAŁÓW WYBUCHOWYCH, INNYCH NIEBEZPIECZNYCH SUBSTANCJI LUB PRZEDMIOTÓW

●            PROCEDURA POSTĘPOWANIA W ZAGROŻENIU POŻAREM, WYBUCHEM, ZATRUCIEM

●            PROCEDURA POSTĘPOWANIA W RAZIE STWIERDZENIA BEZZASADNEGO PRZEBYWANIA OSÓB TRZECICH NA TERENIE SZKOŁY LUB ZACHOWUJĄCYCH SIĘ NIEWŁAŚCIWIE

●            PROCEDURA NA WYPADEK POŻARU

●            PROCEDURA CZERWONEJ I ŻÓŁTEJ KARTKI W SALI LEKCYJNEJ

●            PROCEDURA UŻYCIA HASŁA BEZPIECZEŃSTWA

●            PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU STWIERDZENIA STOSOWANIA CYBERPRZEMOCY

 

 

 

 

 

 

 

 

CELE WDROŻENIA PROCEDUR

 

1.   Zwiększenie bezpieczeństwa uczniów, pracowników szkoły i innych osób przebywających na terenie placówki

 

2.  Usystematyzowanie zasad postępowania wobec uczniów i rodziców

 

3.    Zwiększenie kontroli nad osobami wchodzącymi na teren szkoły

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             PRZEBYWANIE W BUDYNKU SZKOŁY

 

1. Przebywanie osób postronnych w budynku szkoły podlega kontroli i monitoringowi.

2. Szkoła zamykana jest o godzinie 8.30. Wejście do szkoły możliwe jest tylko głównym wejściem, przy którym dyżuruje pracownik obsługi wyznaczony przez Dyrektora Szkoły.

3. Osoby wchodzące do szkoły są zobowiązane do wpisania czasu i celu swego pobytu do „Rejestru osób wchodzących” znajdującego się w punkcie kontrolnym na portierni.

4. Kontrolę nad wpisami oraz egzekwowaniem zasad wchodzenia do szkoły sprawuje wyznaczony przez Dyrektora pracownik obsługi.

5. Rodzice przyprowadzający dzieci do szkoły nie odprowadzają ich do klas, uczniowie zostają w szatni.

6. Miejscem oczekiwania rodziców  i odbioru dziecka ze szkoły jest hall przy głównym wejściu.

7. Rodzice odbierający dzieci ze świetlicy nie są zobowiązani do wpisywania się do „Rejestru osób wchodzących”, ale mogą przebywać tylko na parterze i posiadać identyfikator.

8. Dopuszcza się przebywanie rodziców uczniów niepełnosprawnych w szkole.

 

PROCEDURA ROZPOCZYNANIA I KOŃCZENIA ZAJĘĆ SZKOLNYCH

 

1.Uczniowie podczas pobytu w szkole są pod stałą opieką nauczycieli.

2. Za bezpieczeństwo uczniów w czasie zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych odpowiada nauczyciel prowadzący dane zajęcia, a w czasie przerwy nauczyciel dyżurujący.

3. Uczniowie uczęszczający do świetlicy pozostają pod opieką wychowawców świetlicy od godz. 7.00 do 17.00 ( z przerwą na zajęcia lekcyjne ).

4. Pozostali uczniowie przychodzą do szkoły najwyżej 20 minut przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych. W przypadku, gdy uczeń przyjdzie do szkoły wcześniej, udaje się do świetlicy szkolnej.

5. Uczniowie mogą przebywać w bibliotece szkolnej – przed i po zakończeniu lekcji – tylko po uzyskaniu zgody nauczycieli biblioteki .

6. Od 7.50 do 8.00 dzieci mają prawo zbierać się przed salą lekcyjną pod nadzorem nauczycieli    pełniących dyżury na korytarzach.

7. Uczniowie klas I przez pierwszy miesiąc pobytu w szkole są odbierani bezpośrednio od rodziców przez nauczyciela uczącego i całą klasą przechodzą do sali lekcyjnej, a po zakończonych lekcjach są całą klasą sprowadzani do szatni lub świetlicy przez nauczyciela mającego z nimi ostatnią lekcję.

9. Uczniowie klas 1-3 w czasie przeznaczonym na zajęcia pozalekcyjne w przypadku nieobecności nauczyciela przebywają w świetlicy szkolnej. Mogą być zwolnieni przez rodzica w formie pisemnej lub odebrane osobiście przez rodzica.

9. Dzieci oddziału przedszkolnego są odbierane ze świetlicy lub w szatni  bezpośrednio od rodziców ( godz. 8.00) i całą klasą przechodzą do sali lekcyjnej, a po zakończonych zajęciach (godz.13.00) są sprowadzane do szatni przez wychowawcę i przekazane rodzicom, a dzieci zapisane do świetlicy wychowawca przekazuje pod opiekę nauczyciela świetlicy.

10. Rodzice/prawni opiekunowie uczniów, którzy odbierają osobiście dzieci ze szkoły, zobowiązani są zgłosić się zaraz po zakończeniu zajęć szkolnych dziecka, jeśli dziecko uczęszcza do świetlicy, to rodzice zgłaszają odbiór nauczycielowi świetlicy.

11. Za bezpieczeństwo uczniów w drodze do szkoły i ze szkoły odpowiedzialność ponoszą rodzice.

 12. Rodzice/prawni opiekunowie nie mogący osobiście odebrać dziecka ze szkoły, zobowiązani są do przekazania nauczycielowi informacji w formie pisemnej (w nagłych przypadkach telefonicznie lub osobiście), kto w danym dniu zabierze dziecko ze szkoły. Zgłaszają tę sytuację wychowawcy klasy oraz (jeśli dziecko korzysta ze świetlicy) także nauczycielowi świetlicy. Fakt telefonicznej prośby zwolnienia dziecka do domu należy opisać w notatce i przechowywać w dokumentacji wychowawcy.

PROCEDURA ORGANIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

1. Czas zajęć lekcyjnych liczy się od początku pierwszej lekcji do końca ostatniej, zgodnie z planem zajęć uczniów.

2. Dzwonek rozpoczyna i kończy zajęcia lekcyjne.

3. Uczniowie pozostają w szkole w czasie trwania ich zajęć lekcyjnych, nie wolno im samowolnie oddalać się poza jej teren.

4. Nauczyciel na każdej lekcji sprawdza listę obecności, zaznacza nieobecności i na bieżąco notuje spóźnienia.

5. Uczeń jest poinformowany o planowanych zmianach w planie lekcji przez wychowawcę lub innych nauczycieli.

6. W czasie zajęć dydaktycznych nie można korzystać z telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych zakłócających tok lekcji.

7. Uczniowie mają możliwość przechowywania w szkole podręczników, instrumentów muzycznych i innych pomocy naukowych niezbędnych im do procesu dydaktycznego (w salach lekcyjnych, przedmiotowych, w szatni oraz innych pomieszczeniach w miarę możliwości i potrzeb).

8. Po zakończonych zajęciach klasa jest zobowiązana pozostawić porządek w sali, odpowiadają za to wszyscy uczniowie, a kontrolują dyżurni i nauczyciel.

9. Opiekunowie pomieszczeń posiadających odrębne regulaminy ( sala informatyczna, sala gimnastyczna, biblioteka, świetlica) zapoznają  z nimi uczniów na     początku września.

10. Uczniowie, którzy nie uczęszczają na zajęcia nieobowiązkowe ( religia, wychowanie do życia w rodzinie) i nie jest to ich pierwsza lub ostatnia lekcja przebywają pod opieką nauczycieli w świetlicy lub czytelni. Uczeń może zostać zwolniony z przebywania na terenie szkoły w czasie, gdy oczekuje na następne zajęcia dydaktyczne, tylko po pisemnej prośbie rodziców/opiekunów prawnych, którzy tym samym przejmują odpowiedzialność za ucznia poza terenem szkoły.

11. Uczniowie, którzy uczęszczają na zajęcia pozalekcyjne, przychodzą na wyznaczoną godzinę rozpoczęcia zajęć z domu lub oczekują na zajęcia w świetlicy lub bibliotece szkolnej, nie mogą w tym czasie przebywać na korytarzach szkolnych.

 

 

 

 

 

 

PROCEDURA ORGANIZACJI PRZERW MIĘDZYLEKCYJNYCH I DYŻURÓW NAUCZYCIELI

 

1. Nauczyciel:

- niezwłocznie po dzwonku na przerwę rozpoczyna dyżur w wyznaczonym miejscu zgodnie z harmonogramem dyżurów,

- zajmuje miejsce -  stanowisko w przydzielonym sektorze, które opuszcza wraz z dzwonkiem na  lekcje,

- zajmuje miejsca umożliwiające mu ogarnięcie wzrokiem całego terenu dyżurowania, - w miarę możliwości stara się eliminować sytuacje zagrażające zdrowiu i życiu uczniów, wydaje polecenia oraz egzekwuje ich wykonanie przez uczniów,

- obowiązkowo i natychmiast zgłasza dyrektorowi szkoły zauważone zagrożenie, którego nie jest w stanie sam usunąć,

- zawiadamia dyrektora szkoły o zauważonych podczas dyżuru zniszczeniach mienia szkolnego lub innych zdarzeniach zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu uczniów oraz pracowników szkoły,

- w miarę możliwości ustala winnego zniszczonego mienia szkolnego (okna, drzwi, gazetki, itp.) przez dzieci i młodzież na przydzielonym terenie i powiadamia wychowawcę i dyrektora szkoły,

- jeśli zdarzył się wypadek na terenie szkoły podczas pełnienia dyżuru, w wyniku którego uczeń stracił przytomność lub ma silne dolegliwości bólowe, powiadamia pielęgniarkę, która wzywa służby ratownicze (pogotowie ratunkowe) i powiadamia o tym fakcie rodziców/prawnych opiekunów dziecka, a o zaistniałej sytuacji informuje dyrektora szkoły,

- zgłasza wychowawcy niewłaściwe zachowanie podopiecznych,

- pełni dyżur w sposób czynny, nie zajmując się sprawami postronnymi i nie pozwala, aby inne  czynności przeszkadzały mu w rzetelnym pełnieniu dyżuru,

- nie powinien zejść z dyżuru bez ustalenia zastępstwa,

- przyjmując zastępstwo za nieobecnego pracownika pełni również dyżur w jego zastępstwie, a w przypadku, gdy dyżury pokrywają się, zgłasza zaistniałą sytuację osobie upoważnionej, która wyznacza innego nauczyciela na zastępstwo w pełnieniu dyżuru.

 2. Miejscem dyżuru są korytarze, schody, sanitariaty, szatnie klas I-III i IV-VIII i gimnazjum,  korytarz przy sali gimnastycznej wraz z szatniami.

3. Dyżury rozpoczynają się o 7.50 i odbywają się zgodnie z ustalonym grafikiem dyżurów.

4. Samowolne zejście lub niewywiązanie się z obowiązku pełnienia dyżuru jest poważnym    zaniedbaniem i naruszeniem dyscypliny pracy.

5. Uczniowie:

- w czasie przerw zachowują się tak, by nie stwarzać zagrożenia dla innych osób (nie biegają, nie hałasują),

- przebywają na korytarzu przy sali, gdzie mają mieć zajęcia lekcyjne,

- po korytarzu i schodach przemieszczają się zgodnie z ruchem prawostronnym,

- przebywają w salach tylko pod opieką nauczycieli,

- mogą  zejść do sklepiku szkolnego celem zakupu produktów,

- mogą udać się do biblioteki wypożyczyć lub oddać książkę,

- korzystają z toalet szkolnych zgodnie z ich przeznaczeniem,

- dbają o czystość i porządek w najbliższym otoczeniu, szanują mienie szkoły (nie niszczą sprzętów, ścian itp.), dbają o cudzą własność (nie niszczą plecaków, nie zrzucają ubrań z wieszaków w szatniach itp.).

6. Pierwszoklasiści przez pierwsze trzy miesiące pobytu w szkole przebywają w czasie przerw pod opieką swojego wychowawcy lub nauczyciela, z którym mają zajęcia, w sytuacji gdy nauczyciel ma dyżur, podlegają opiece nauczyciela dyżurującego.

7. Pierwszoklasiści w czasie adaptacyjnym mogą oddalić się od wychowawcy/ nauczyciela tylko za jego zgodą.

8. W okresie niesprzyjających warunków atmosferycznych uczeń przebywa w czasie przerw wyłącznie w budynku szkolnym.

9. Nauczyciele na początku września zapoznają uczniów z zasadami spędzania przerw międzylekcyjnych.

 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA Z DZIEĆMI Z KLAS I-III, KTÓRE NIE SĄ ZAPISANE DO ŚWIETLICY, A ZOSTAŁY CZASOWO POZOSTAWIONE BEZ OPIEKI Z RÓŻNYCH PRZYCZYN

 

1. W sytuacjach wyjątkowych dzieci niezapisane do świetlicy szkolnej mogą przebywać w niej do czasu wyjaśnienia powodu nieodebrania ucznia przez rodziców.

2. Wychowawca przyprowadza nieodebrane dziecko do świetlicy i podaje dane dziecka nauczycielowi świetlicy. Następnie kontaktuje się z rodzicami dziecka i powiadamia ich o pozostawieniu go pod opieką świetlicy.

3. Uczniowie przyprowadzeni do świetlicy ewidencjonowani są w specjalnym zeszycie dzieci  niezapisanych do świetlicy szkolnej, a pozostających pod jej opieką w szczególnych przypadkach.

4. Wychowawca klasy ma obowiązek wyjaśnić przyczyny nieodebrania dziecka przez rodziców.

5. Dzieci niezapisane do świetlicy szkolnej mogą pozostać pod jej opieką w godzinach jej pracy.

6. Dzieci z klas IV-VI są objęte opieką pedagogiczną przez nauczycieli bibliotekarzy

PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI ZE ŚWIETLICY SZKOLNEJ PRZEZ RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW

1. Rodzic/opiekun prawny zapisujący dziecko do świetlicy zobowiązany jest do wypełnienia i złożenia „Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej”.

2. Dzieci zapisane do świetlicy szkolnej rano doprowadzane są i odbierane po południu osobiście przez rodziców/opiekunów .

3. Uczniowie klas I - III zapisani do świetlicy po zajęciach do świetlicy przyprowadzane są przez nauczyciela, który danego dnia kończy lekcję z klasą.

4. Rodzice zobowiązani są przestrzegać wcześniej zadeklarowanych godzin pobytu dzieci w świetlicy.

5. Świetlica wymaga pisemnych upoważnień w przypadku:

- samodzielnego wyjścia dziecka do domu,

- odbierania dzieci przez inne osoby niż rodzic/prawny opiekun.

6. W przypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane przez rodziców w godzinach pracy świetlicy, wychowawca świetlicy podejmuje działania związane z ustaleniem przyczyny nieodebrania dziecka.  W razie braku kontaktu z  rodzicami/prawnymi opiekunami dziecka może ono zostać przekazane pod opiekę odpowiednim organom (policja).

7. Rodzice dzieci odebranych ze świetlicy po godzinach zakończenia zajęć zobowiązani są do  pisemnego wyjaśnienia takiej sytuacji.

 

PROCEDURA SPRAWOWANIA OPIEKI NAD UCZNIEM W DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

1. W dni wolne od zajęć dydaktycznych (tzw. dni dyrektorskie) szkoła zapewnia opiekę tym uczniom, których rodzice pracują i nie mogą zapewnić im opieki.

2. Rodzice składają pisemną informację wychowawcom klasy  o potrzebie objęcia opieką dziecka, w terminie przynajmniej trzech dni przed dniem wolnym.

3. Uczniom zgłoszonym przez rodziców zajęcia wychowawczo-opiekuńcze zapewniają nauczyciele wyznaczeni  przez dyrektora.

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU  KONTAKTÓW Z RODZICAMI

1. Kontakty rodziców/opiekunów prawnych z nauczycielami przebiegają według ustalonego i podanego na początku roku szkolnego harmonogramu, uwzględniającego różnorodne formy.

a) zebrania ogólne z rodzicami

b) indywidualne konsultacje

c) dni otwarte

d) rozmowy telefoniczne.

e) kontakty przez dziennik elektroniczny

2. Rodzice/opiekunowie prawni mają możliwość kontaktów dodatkowych poza ustalonym harmonogramem w miarę potrzeb wynikających z aktualnych sytuacji, ale powinny one odbywać się po uprzednim ustaleniu z nauczycielem terminu i miejsca takiego spotkania

3. Miejscem kontaktów nauczycieli z rodzicami jest wyłącznie szkoła. Nauczyciele przeprowadzają rozmowy z rodzicami tylko w salach lekcyjnych i gabinetach (dyrektora, pedagoga), (z pominięciem pokoju nauczycielskiego), a nie na korytarzu szkolnym.

4. W sytuacjach uzasadnionych wychowawczo nauczyciel organizuje spotkanie indywidualne z rodzicami/ opiekunami prawnymi w uzgodnionym miejscu i terminie, poza ustalonym harmonogramem

5. O ewentualnych zmianach terminu spotkań z rodzicami/prawnymi opiekunami wychowawca jest zobowiązany poinformować rodziców/ prawnych opiekunów z wyprzedzeniem, podając datę, miejsce i godzinę spotkania

6. Wychowawca w sytuacjach, w których nie może skontaktować się z rodzicami/opiekunami prawnymi/ telefonicznie może powinien skontaktować się z nimi stosując  formę pisemną (pismo wychodzące z sekretariatu szkoły).

7. Bieżące uwagi dotyczące zachowania, postępów w nauce oraz spraw organizacyjnych wychowawca (nauczyciel) może przekazywać w formie pisemnej w dzienniku elektronicznym.

8. Obecność rodziców/opiekunów prawnych na zebraniach ogólnych jest obowiązkowa i potwierdzana ich podpisem w dzienniku wychowawcy

9. Nie dopuszcza się rozmów nauczycieli z rodzicami (opiekunami) i udzielania informacji o uczniu w czasie trwania lekcji lub podczas dyżuru nauczyciela na przerwie.

10. Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące pracy szkoły kierowane są przez rodziców/opiekunów prawnych kolejno do:

a) wychowawcy

b) nauczyciela uczącego danego przedmiotu

c) dyrektora szkoły

d) rady pedagogicznej

e) organu prowadzącego szkołę.

PROCEDURY ZWALNIANIA UCZNIÓW Z LEKCJI W TRAKCIE ICH TRWANIA

1. Uczeń musi przedstawić prośbę rodziców/opiekunów prawnych o zwolnienie z lekcji w danym dniu przedstawiając pisemną informację skierowaną do wychowawcy na kartce, w notatniku lub poinformować o zwolnieniu w dzienniku elektronicznym.

2. Ucznia zwalnia wychowawca, a w przypadku jego nieobecności nauczyciel prowadzący lekcję, z której uczeń ma być zwolniony.

3. Nauczyciel dokonuje zwolnienia, wpisując uczniowi nieobecność usprawiedliwioną na wszystkich lekcjach, z których go zwalnia, notując ten fakt w dzienniku elektronicznym.

4. Wyżej wymieniony nauczyciel odbiera pisemną prośbę rodziców/opiekunów prawnych o zwolnieniu ucznia z lekcji- jeśli jest ona na kartce- podpisuje się na jej odwrocie i przekazuje informację wychowawcy. W przypadku jego nieobecności zostawia zwolnienie w odpowiedniej przegródce do korespondencji

PROCEDURY ZWALNIANIA UCZNIÓW Z LEKCJI NA ZAWODY SPORTOWE, KONKURSY PRZEDMIOTOWE I INNE KONKURSY ORGANIZOWANE PRZEZ SZKOŁĘ

1. Uczeń, który jest zwolniony na zawody sportowe, konkursy przedmiotowe i inne konkursy organizowane przez szkołę ma zaliczoną obecność w szkole.

2. Ucznia zwalnia nauczyciel odpowiedzialny za zorganizowanie wyżej wymienionych zajęć.

3. Nauczyciel ten w dzienniku elektronicznym tworzy kartę wycieczki oraz umieszcza ogłoszenie z listą uczniów zwolnionych.

5. Jeśli zawody lub konkurs odbywają się poza szkołą macierzystą, nauczyciel wyznaczony jako opiekun osobiście prowadzi uczniów ze szkoły na zajęcia i przyprowadza ich z powrotem do szkoły.

6. Jeżeli konkurs lub zawody zaczynają się później niż o 8.00 uczeń uczestniczy w lekcjach odbywających się przed konkursem lub zawodami zgodnie ze swoim planem, a po zakończonych zajęciach udaje się do domu. Jest zobowiązany do uzupełnienia materiału z lekcji, na których był nieobecny.

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU USKARŻANIA SIĘ UCZNIA NA ZŁY STAN ZDROWIA

1. Nauczyciel kontaktuje ucznia z pielęgniarką szkolną- jeżeli jest w szkole. Pielęgniarka przejmuje ucznia i podejmuje dalsze, niezbędne czynności konieczne  w takim wypadku.

2. Jeśli pielęgniarki nie ma, a stan zdrowia ucznia jest zły, wychowawca (lub inny nauczyciel   w przypadku nieobecności wychowawcy) powiadamia telefonicznie rodziców/opiekunów prawnych ucznia i ustala z nimi:

a) potrzebę wezwania pogotowia,

b) potrzebę wcześniejszego przyjścia rodzica/opiekuna prawnego oraz godzinę odbioru dziecka ze szkoły w dniu zdarzenia.

3. Informację o powyższych ustaleniach powiadamiający przekazuje wychowawcy w  dzienniku elektronicznym  lub ustnie.

PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ I PODAWANIA LEKÓW DZIECIOM W SZKOLE

Stany nagłe

W sytuacjach nagłych, gdy stan zdrowia dziecka wymaga natychmiastowej interwencji lekarskiej, nauczyciel, dyrektor szkoły lub pielęgniarka udzielają pomocy przedmedycznej w zakresie posiadanych umiejętności oraz do wzywają karetkę pogotowia ratunkowego. Następnie informują o tym rodziców dziecka.

Inne problemy zdrowotne zgłaszane przez uczniów

W innych przypadkach, gdy uczeń zgłasza problem zdrowotny (np. dolegliwości bólowe), pielęgniarka po rozmowie z uczniem zawiadamia rodziców, zalecając wizytę u lekarza. Jeśli pielęgniarka jest nieobecna, działania te podejmuje nauczyciel wychowawca lub inny nauczyciel opiekujący się dzieckiem.

Podawanie leków uczniom z chorobą przewlekłą

Rodzice dziecka z chorobą przewlekłą przed przyjęciem go do placówki są zobowiązani do powiadomienia dyrekcji na jaką chorobę dziecko choruje oraz jakie zażywa leki       (nazwa leku i sposób dawkowania). Następnie rodzice dziecka przekazują pielęgniarce zlecenie lekarskie wraz z pisemnym upoważnieniem do podawania dziecku leków.

Gdy w czasie nieobecności pielęgniarki w placówce oświatowej trzeba podać dziecku lek lub wykonać inne czynności (np. skontrolować poziom cukru we krwi u dziecka chorego na cukrzycę; podać lek drogą wziewną dziecku choremu na astmę), czynności te mogą być wykonane przez  nauczyciela.

Jeżeli zachodzi taka konieczność, by to nauczyciel podawał lek  (lub wykonywał inne czynności istotne dla zdrowia dziecka przewlekle chorego),  rodzice dziecka w obecności dyrektora szkoły zawierają z nauczycielem umowę pisemną dotyczącą przekazania przez rodziców uprawnień do podawania leków i/lub wykonywania czynności związanych z opieką nad dzieckiem przewlekle chorym w czasie jego pobytu w szkole. Umowa ta powinna zawierać informacje dotyczące choroby dziecka oraz  nazwy leków wraz z dokładną instrukcją ich podawania.  Jeżeli nauczyciel będzie wykonywał inne czynności, umowa powinna zawierać ich dokładny opis. Nauczyciele przyjmujący to zadanie muszą wyrazić na to zgodę. Nauczyciel podający lek lub wykonujący inne czynności związane ze zdrowiem dziecka odnotowuje ten fakt w dzienniczku dziecka.

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJI ZAISTNIENIA WYPADKU, KTÓREMU ULEGŁ UCZEŃ

1. Pracownik szkoły, który dowiedział się o wypadku ucznia:

a) niezwłocznie zapewnia poszkodowanemu opiekę, w szczególności sprowadzając fachową pomoc medyczną, a w miarę możliwości udzielając poszkodowanemu

pierwszej pomocy

Jeśli w szkole obecna jest pielęgniarka- przejmuje ona opiekę nad uczniem poszkodowanym i podejmuje dalsze, niezbędne czynności konieczne  w takim wypadku.

b) nie dopuszcza do zajęć lub przerywa je, wyprowadzając uczniów z miejsca zagrożenia, jeżeli miejsce, w którym są lub będą prowadzone zajęcia może stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa pozostałych uczniów,

c) niezwłocznie powiadamia dyrektora szkoły,

d) wpisuje zdarzenie do Rejestru Zdarzeń

Jeśli nauczyciel ma w tym czasie zajęcia z klasą, prosi o nadzór nad swoimi uczniami nauczyciela uczącego w najbliższej sali lub innego pracownika szkoły.

2. O każdym wypadku wychowawca powiadamia rodziców/opiekunów prawnych poszkodowanego ucznia, telefonicznie lub przez dziennik elektroniczny. Fakt ten powiadamiający dokumentuje wpisem w Dzienniku  Zdarzeń podając datę i godzinę powiadomienia rodziców/prawnych opiekunów  ucznia.

3. Przy lekkich przypadkach (brak wyraźnych obrażeń lub widoczne tylko lekkie zaczerwienienie, zadrapanie, skaleczenie), po udzieleniu pierwszej pomocy poszkodowanemu uczniowi nauczyciel (w przypadku nieobecności pielęgniarki szkolnej) powiadamiając rodzica/opiekuna prawnego o zdarzeniu, ustala z nim:

a) potrzebę wezwania pogotowia,

b) potrzebę wcześniejszego przyjścia rodzica/opiekuna prawnego oraz godzinę odbioru dziecka ze szkoły w dniu zdarzenia.

c) informację o zwolnieniu ucznia nauczyciel umieszcza w dzienniku elektronicznym

4. W każdym trudniejszym przypadku (widoczne obrażenia, urazy, niepokojące objawy) pielęgniarka, nauczyciel lub inny pracownik szkoły  niezwłocznie wzywa pogotowie ratunkowe oraz powiadamia rodziców/opiekunów prawnych ucznia.

5. O wypadku śmiertelnym, ciężkim i zbiorowym dyrektor szkoły niezwłocznie zawiadamia prokuratora i Kuratora Oświaty, a o wypadku, do którego doszło w wyniku zatrucia zawiadamia Państwowego Inspektora Sanitarnego.

6. Jeżeli wypadek został spowodowany niesprawnością techniczną pomieszczenia lub urządzeń, miejsce wypadku pozostawia się nienaruszone. Dyrektor zabezpiecza je do czasu dokonania oględzin lub wykonania szkicu przez zespół powypadkowy.

7. Jeżeli wypadek zdarzył się w czasie wyjścia, imprezy organizowanej poza terenem szkoły, wszystkie stosowne decyzje podejmuje opiekun grupy lub kierownik wycieczki i odpowiada za nie.

8. Dyrektor szkoły powołuje członków zespołu powypadkowego.

9. Dyrektor szkoły prowadzi rejestr wypadków wg wzoru określonego w rozporządzeniu  MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późn. zmianami)

10. Dyrektor szkoły omawia z pracownikami szkoły okoliczności i przyczyny wypadków oraz ustala środki niezbędne do zapobieżenia im.

 

 

PROCEDURY POSTĘPOWANIA ZESPOŁU POWYPADKOWEGO

Dyrektor szkoły powołuje członków zespołu powypadkowego:

1. W skład zespołu wchodzi społeczny inspektor pracy oraz pracownik szkoły przeszkolony w zakresie bhp

2. Jeżeli w składzie zespołu nie może uczestniczyć pracownik służby bhp, w skład zespołu wchodzi dyrektor szkoły oraz pracownik szkoły przeszkolony w zakresie bhp.

3. W skład zespołu może wchodzić przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, kuratora oświaty itp.

4. Przewodniczącym zespołu jest pracownik służby bhp, a jeżeli nie ma go w składzie zespołu – przewodniczącego zespołu spośród pracowników szkoły wyznacza dyrektor.

5. Zespół przeprowadza postępowanie powypadkowe i sporządza dokumentację powypadkową:

a) przeprowadza rozmowę z poszkodowanym uczniem (w obecności rodzica/opiekuna prawnego, wychowawcy lub pedagoga szkolnego) oraz sporządza protokół z rozmowy,

b) przeprowadza wywiad ze świadkami wypadku i sporządza protokoły z rozmowy; jeżeli świadkami są uczniowie – rozmowa odbywa się w obecności rodzica/opiekuna prawnego, wychowawcy lub pedagoga szkolnego, a protokół odczytuje się w obecności ucznia – świadka,

c) sporządza szkic lub fotografię miejsca wypadku (dotyczy wypadku, który został spowodowany niesprawnością techniczną pomieszczenia lub urządzeń),

d) uzyskuje pisemne oświadczenie nauczyciela, pod opieką którego uczeń przebywał w czasie, gdy zdarzył się wypadek,

e) sporządza protokół powypadkowy,

f) protokół powypadkowy podpisują członkowie zespołu oraz dyrektor szkoły.

6. W sprawach spornych rozstrzygające jest stanowisko przewodniczącego zespołu. Członek zespołu, który nie zgadza się ze stanowiskiem przewodniczącego, może przekazać swoje uwagi na piśmie, które dołącza się do protokołu powypadkowego.

7. Przewodniczący zespołu poucza osoby reprezentujące poszkodowanego o przysługujących im prawach w toku postępowania powypadkowego.

8. Protokół:

a) doręcza się rodzicom/opiekunom prawnym poszkodowanego ucznia, którzy zapoznają się z treścią protokołu powypadkowego i innymi materiałami postępowania powypadkowego. Rodzice/opiekunowie prawni potwierdzają zapoznanie się z protokołem własnoręcznym podpisem.

b) doręcza się organowi prowadzącemu i kuratorowi oświaty protokół powypadkowy – na ich wniosek.

c) jeden egzemplarz protokołu powypadkowego pozostaje w szkole.

9. W ciągu 7 dni od dnia doręczenia protokołu powypadkowego osoby, którym doręczono go, mogą złożyć zastrzeżenia do jego treści (są o tym informowani przy odbieraniu protokołu).

Zastrzeżenia składa się na piśmie przewodniczącemu zespołu.

10. Dyrektor szkoły prowadzi rejestr wypadków wg wzoru określonego w rozporządzeniu  MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późn. zmianami)

PROCEDURY POSTĘPOWANIA WOBEC UCZNIÓW W PRZYPADKU UŻYWANIA TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH I INNYCH URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH

1.W szkole w czasie lekcji i przerw obowiązuje zakaz używania telefonu komórkowego i innego sprzętu elektronicznego

2.Telefon komórkowy może być użyty przez ucznia tylko w wyjątkowych sytuacjach losowych, po konsultacji z wychowawcą, innym nauczycielem lub dyrektorem.

3.W przypadku używania przez ucznia telefonu komórkowego bądź innego sprzętu elektronicznego nauczyciel może upomnieć ucznia, w przypadku braku reakcji na zwróconą uwagę jest upoważniony do odebrania go uczniowi (w przypadku odebrania telefonu komórkowego uczeń go wyłącza). Nauczyciel deponuje odebrany sprzęt w sekretariacie szkoły (sejf)

4.Telefon bądź inny sprzęt elektroniczny wydaje się:

a)           rodzicom/prawnym opiekunom lub po pisemnym upoważnieniu innej dorosłej osobie

b)          w uzasadnionych przypadkach (konieczność zachowania kontaktu rodzica z dzieckiem) telefon odbiera uczeń po zakończeniu swoich zajęć lekcyjnych w danym dniu.

5.Powtarzające się przypadki używania zabronionego sprzętu grożą obniżeniem oceny z zachowania.

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU UŻYWANIA WULGARYZMÓW PRZEZ UCZNIÓW ORAZ WYSTĘPOWANIA INNYCH PRZEJAWÓW AGRESJI

W przypadku jednorazowego zdarzenia

1. Nauczyciel lub pracownik szkoły,  który był świadkiem zdarzenia przekazuje informację do wychowawcy klasy o stosowaniu wulgaryzmów lub  innych przejawów agresji przez ucznia.

2. Wychowawca rozmawia z uczniem oraz z uczestnikami zajścia.

3. Wychowawca powiadamia pedagoga szkolnego.

4. Rozmowa pedagoga szkolnego z uczniem.

5. Wychowawca powiadamia rodziców/opiekunów prawnych ucznia o zdarzeniu telefonicznie lub przez dziennik elektroniczny lub wzywa ich do szkoły- w przypadku sytuacji znacznego przekroczenia obowiązujących zasad.

7. Pedagog i wychowawca przeprowadzają  z rodzicami/opiekunami prawnymi rozmowę na temat stosowania przez ich dziecko wulgaryzmów lub  nieodpowiednich zachowań oraz ustalają metody działania w przypadku powtarzania się nieodpowiednich zachowań.

8. Zastosowanie kar regulaminowych, w tym obniżenie oceny ze sprawowania.

9. W przypadku powtarzania się nieodpowiednich zachowań:

a)          rozmowa pedagoga, wychowawcy i dyrektora szkoły z rodzicami/opiekunami prawnymi ucznia oraz wypracowanie odpowiednich metod i zasad postępowania wobec ucznia.

b)          podpisanie kontraktu z uczniem i jego rodzicami/opiekunami prawnymi.

c)          monitorowanie postępów lub ich braku

d)          egzekwowanie ustalonych zasad

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU WAGARÓW UCZNIA

 

1. Rozmowa nauczyciela, który stwierdził nieobecność ucznia na swojej lekcji z jego wychowawcą

1. Rozmowa ucznia z wychowawcą w celu ustalenia przyczyn nieobecności w szkole.

2. Wychowawca kontaktuje się z rodzicami/prawnymi opiekunami ucznia w celu zweryfikowania  informacji uzyskanych od ucznia.

3. W przypadku, gdy nieobecności ucznia powtarzają się, wychowawca informuje o zaistniałej sytuacji pedagoga szkolnego i wspólnie organizują spotkanie z uczniem i jego rodzicami/prawnymi opiekunami.

4. W przypadku, gdy niemożliwe jest nawiązanie kontaktu z rodzicami ucznia, dyrektor szkoły wysyła pisemne zawiadomienie do rodziców/ prawnych opiekunów o absencji

ucznia w szkole.

5. W przypadku braku reakcji rodziców /prawnych opiekunów lub braku oczekiwanych efektów rozmów dyrektor zawiadamia właściwe organy (sąd, policja) o nierealizowaniu przez ucznia obowiązku szkolnego.

6. Wpis do Rejestru Zdarzeń.

7. Zastosowanie kar regulaminowych, w tym obniżenie oceny ze sprawowania.

8. Wszelkie kontakty z rodzicami/opiekunami prawnymi (łącznie z nieudanymi próbami nawiązania kontaktu) należy odnotować w dzienniku wychowawczym.

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZASTRASZANIA, WYMUSZANIA ORAZ WYŁUDZANIA PIENIĘDZY

1. Rozmowa wychowawcy  i pedagoga szkolnego ze sprawcą i poszkodowanym.

2. Wpis do Rejestru Zdarzeń.

3. Wychowawca ustala termin spotkania z poszkodowanym, sprawcą oraz rodzicami/opiekunami prawnymi uczniów

4. Pedagog wspólnie z wychowawcą prowadzą rozmowę z rodzicami /opiekunami prawnymi  i uczniami – ustalenie konsekwencji czynu (zadośćuczynienie).

5. W uzasadnionych przypadkach dyrekcja szkoły wraz z pedagogiem i wychowawcą podejmuje decyzję o zawiadomieniu policji.

6. Zastosowanie kar regulaminowych, w tym obniżenie oceny ze sprawowania.

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU POBICIA LUB BÓJKI

Incydent jednorazowy bez większych obrażeń:

1. Nauczyciel będący świadkiem zdarzenia lub po uzyskaniu informacji o nim informuje o zdarzeniu wychowawcę

2. Wychowawca zawiadamia o zaistniałej sytuacji rodziców /opiekunów  prawnych uczniów.

3. Wpis do Rejestru Zdarzeń.

4. Rozmowa wychowawcy z rodzicami /opiekunami prawnymi i dziećmi.

Incydent powtarza się w przypadku tego samego ucznia lub niesie za sobą poważne obrażenia:

1. Nauczyciel będący świadkiem zdarzenia lub po uzyskaniu informacji o nim zapewnia ofierze w razie konieczności opiekę medyczną. Następnie informuje o zdarzeniu wychowawcę

2. Wychowawca zawiadamia pedagoga szkolnego, dyrekcję szkoły oraz rodziców /opiekunów prawnych / o zaistniałej sytuacji

3. Wpis do Rejestru Zdarzeń.

4. Wychowawca ustala termin spotkania z poszkodowanym, sprawcą i ich rodzicami/ opiekunami prawnymi

5. Pedagog wspólnie z wychowawcą prowadzą rozmowę z rodzicami/opiekunami prawnymi i uczniami, podczas której zostają ustalone zasady wzajemnego funkcjonowania uczniów oraz zasady współpracy rodziców /opiekunów prawnych/ ze szkołą.

6. Zastosowanie kar regulaminowych, w tym obniżenie oceny ze sprawowania

7. Uczniom mającym poważne problemy emocjonalne, manifestujące się różnymi zachowaniami agresywnymi szkoła proponuje pomoc specjalistycznych placówek (np. poradni psychologiczno – pedagogicznej)

8. W uzasadnionych przypadkach dyrekcja szkoły wraz z pedagogiem i wychowawcą podejmuje decyzję o zawiadomieniu policji.

 

 

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU NISZCZENIA MIENIA (WANDALIZMU)

1. Nauczyciel, który został poinformowany o fakcie niszczenia lub zniszczenia mienia szkolnego przez ucznia/uczniów ma obowiązek jak najszybciej powiadomić o tym wychowawcę sprawcy/ sprawców zajścia.

2. Interwencja wychowawcy klasy:

a) rozmowa z uczniem w celu rozpoznania przebiegu i okoliczności zdarzenia oraz ewentualnych innych sprawców

b) jeżeli jest kilku sprawców lub szkody są znaczne, wychowawca informuje pedagoga i dyrektora szkoły.

c) wpisanie do Rejestru Zdarzeń.

d) wychowawca wzywa do szkoły rodziców / opiekunów prawnych/ sprawcy/sprawców,

3. Rozmowa z wychowawcy z rodzicami /opiekunami prawnymi ucznia/uczniów.

4. Wychowawca ustala z rodzicami /opiekunami prawnymi sposób naprawienia wyrządzonych szkód lub uiszczenia opłaty za ich naprawę.

5. Zastosowanie kar regulaminowych, w tym obniżenie oceny ze sprawowania.

6. W przypadku, gdy brak jest sprawcy, rozmowa pedagoga z uczniami klasy, która mogła dokonać aktu wandalizmu.

7. W uzasadnionych przypadkach (np. znaczne szkody) dyrektor powiadamia policję.

             PROCEDURY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU KRADZIEŻY

1. Rozmowa wychowawcy ze sprawcą w celu ustalenia okoliczności zdarzenia.

2. Wychowawca informuje dyrektora i pedagoga szkolnego o zaistniałej sytuacji.

3. Wpis do Rejestru Zdarzeń.

4. Wychowawca sprawcy i poszkodowanego wzywają do szkoły rodziców uczniów/ opiekunów prawnych       

5. Spotkanie uczniów: poszkodowanego i sprawcy z wychowawcą, pedagogiem szkolnym oraz rodzicami /opiekunami prawnymi w celu ustalenia konsekwencji czynu (zadośćuczynienie).

6. W uzasadnionych przypadkach dyrekcja szkoły wraz z pedagogiem i wychowawcą podejmuje decyzję o zawiadomieniu policji.

7. Zastosowanie kar regulaminowych, w tym obniżenie oceny ze sprawowania.

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PALENIA PRZEZ UCZNIA PAPIEROSÓW

1. Nauczyciel (pracownik szkoły), który zauważył, że uczeń pali papierosy, powiadamia o tym fakcie wychowawcę klasy.

2. Rozmowa ucznia z wychowawcą i pedagogiem szkolnym.

3. Wpis do dziennika wychowawcy.

4. Wychowawca zawiadamia rodziców /opiekunów prawnych oraz ustala termin spotkania w szkole.

5. Spotkanie pedagoga i wychowawcy z rodzicami ucznia /opiekunami prawnymi

6. Rozmowa wychowawcy i pedagoga szkolnego z uczniem w obecności rodziców  /opiekunów prawnych

7. Zastosowanie kar regulaminowych, w tym obniżenie oceny ze sprawowania.

8. W uzasadnionych przypadkach dyrekcja szkoły wraz z pedagogiem i wychowawcą podejmuje decyzję o zawiadomieniu policji.

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PODEJRZENIA, ŻE RODZIC/OPIEKUN PRAWNY ZGŁASZAJĄCY SIĘ  PO DZIECKO JEST POD WPŁYWEM ALKOHOLU

1. W sytuacji, w której zachodzi podejrzenie, że rodzic/opiekun prawny zgłaszający się po dziecko jest pod wpływem alkoholu nauczyciel nie może przekazać wychowanka pod opiekę tegoż rodzica/opiekuna prawnego

2. W takiej sytuacji rodzic/opiekun prawny proszony jest o opuszczenie szkoły, a dziecko zostanie wydane innemu dorosłemu opiekunowi.

3. Jeżeli rodzic/opiekun prawny nie chce opuścić szkoły i zachowuje się w sposób agresywny, zostaje powiadomiona policja.

4. Gdy nie ma możliwości odebrania dziecka przez innego opiekuna, dziecko zostaje przekazane policji.

5. Wpis do Rejestru Zdarzeń.

6. Jeżeli sytuacje, w których rodzic/opiekun prawny zgłasza się po dziecko pod wpływem alkoholu powtarzają się, dyrektor wraz z pedagogiem szkolnym podejmują decyzję o powiadomieniu o tym fakcie stosownych instytucji

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PODEJRZENIA, ŻE UCZEŃ POSIADA PRZY SOBIE NARKOTYKI

1. Nauczyciel w obecności innej osoby (wychowawca, pedagog,dyrektor, itp.) ma prawo prosić, aby uczeń pokazał mu substancję, którą posiada. Nauczyciel nie ma prawa samodzielnie dokonać czynności przeszukania odzieży ani teczki ucznia - jest to czynność zastrzeżona wyłącznie dla policji.

2. O swoich spostrzeżeniach nauczyciel powiadamia dyrektora szkoły oraz rodziców/opiekunów prawnych  ucznia i wzywa ich do natychmiastowego stawiennictwa.

3. Dyrektor powiadamia policję o tym podejrzeniu.

4. Policja uruchamia własne procedury.

5. Z przeprowadzonych działań dyrektor sporządza notatkę służbową, którą podpisują osoby uczestniczące w podjętych czynnościach.

6. W przypadku potwierdzenia się informacji o posiadaniu przez ucznia narkotyków – rozmowa dyrektora, pedagoga i wychowawcy z rodzicami /opiekunami prawnymi oraz uczniem.

7. Wpis do Rejestru Zdarzeń.

8. Zastosowanie kar regulaminowych, w tym obniżenie oceny ze sprawowania.

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PODEJRZENIA, ŻE UCZEŃ SZKOŁY JEST POD WPŁYWEM ALKOHOLU LUB INNYCH ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH

1. Nauczyciel lub inny pracownik szkoły, który zauważył, że uczeń może być pod wpływem alkoholu lub środków odurzających odizolowuje ucznia.

2. Nauczyciel lub inny pracownik szkoły powiadamia dyrektora szkoły, wychowawcę klasy oraz pedagoga szkolnego.

3. Nauczyciel zapewnienia pomoc medyczną (wzywa pielęgniarkę szkolną w miarę możliwości). W sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia dyrektor wzywa pogotowie ratunkowe.

4. Wpis do Rejestru Zdarzeń.

5. Dyrektor zawiadamia rodziców/opiekunów prawnych i zobowiązuje ich do niezwłocznego odebrania ucznia ze szkoły:

a) rodzice/opiekunowie prawni  muszą podpisać oświadczenie, iż odbierają dziecko ze szkoły z powodu podejrzenia, że  znajduje się ono pod wpływem alkoholu lub środków psychoaktywnych. Jeżeli rodzice/ opiekunowie prawni odmawiają podpisania oświadczenia, dyrektor szkoły wzywa policję, której uczeń zostanie przekazany. Do czasu jej przyjazdu pozostaje on w szkole.

b) w przypadku odmowy zabrania ucznia przez rodziców/opiekunów prawnych zostanie on przekazany do placówki służby zdrowia bądź do dyspozycji policji.

c) w przypadku, gdy uczeń będący pod wpływem alkoholu jest agresywny lub w jakiś inny sposób swoim zachowaniem narusza normy życia społecznego, szkoła zawiadamia policję.

6. W przypadku niemożliwości skontaktowania się z rodzicami/opiekunami prawnymi dyrektor wzywa policję, która decyduje o dalszym postępowaniu wobec ucznia.

7. W najbliższym czasie po wyżej wymienionym zdarzeniu rozmowa dyrektora, wychowawcy i pedagoga szkolnego z rodzicami /opiekunami prawnymi

8. Rozmowa ucznia z wychowawcą i pedagogiem szkolnym

9. W uzasadnionych przypadkach dyrektor w porozumieniu z wychowawcą i pedagogiem szkolnym powiadamia policję.

10. Zastosowanie kar regulaminowych, w tym obniżenie oceny ze sprawowania.

WARSZAWA , dn. …………………………………

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że dnia ………............................... ……………..zostałem/am wezwany/a przez pracowników szkoły i odebrałem/am syna/córkę

………………………………...........................................................................................................

ur. ………………………. w …………………….......................................

co do którego/której zachodzi podejrzenie, iż znajduje się pod wpływem alkoholu/środków psychoaktywnych.

Dziecko (opisać stan dziecka): ……………………………………………..................................................................................................................................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………….................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

……………………………………………………………………………………............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

……………………………………………………………………………………............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

……………………………………...................................................................................................

Podpis rodzica/opiekuna prawnego dziecko oraz numer dokumentu potwierdzającego tożsamość rodzica (opiekuna)

……………………………...............................................................................................................

Podpis osoby przekazującej

...............................................................................................

 

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJI POSIADANIA PRZEZ UCZNIA PRZEDMIOTÓW NIEBEZPIECZNYCH NA TERENIE SZKOŁY

1. Nakłonienie ucznia do oddania niebezpiecznego przedmiotu:

a) jeżeli uczeń odmawia oddania przedmiotu (nóż, scyzoryk,

zapalniczka, pistolet na kulki itp.) należy go poinformować, że ma taki obowiązek, a w przypadku dalszej odmowy, uczeń ponosi konsekwencje za złamanie regulaminu szkolnego;

b) w przypadku, gdy użycie przedmiotu (np. broni) może stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia uczniów – natychmiastowe powiadomienie dyrekcji szkoły, która zawiadamia policję.

2. Wychowawca w każdym takim przypadku powiadamia rodziców /opiekunów prawnych  i dyrekcję szkoły.

3. Wpis do Rejestru Zdarzeń.

4. Rozmowa wychowawcy z uczniem, a w przypadku powtarzających się zdarzeń rozmowa pedagoga szkolnego i wychowawcy z uczniem i jego rodzicami /opiekunami prawnymi

5. Zastosowanie kar regulaminowych, w tym obniżenie oceny ze sprawowania.

PROCEDURY POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELA W PRZYPADKU ZNALEZIENIA NA TERENIE SZKOŁY BRONI, MATERIAŁÓW WYBUCHOWYCH I INNYCH NIEBEZPIECZNYCH SUBSTANCJI LUB PRZEDMIOTÓW

1. Nauczyciel uniemożliwia dostęp osób postronnych do znalezionych materiałów.

2. Nauczyciel powiadamia dyrektora szkoły.

3. Dyrektor ogłasza ewakuację szkoły zgodnie z opracowaną procedurą.

4. Dyrektor powiadamia służby ratownicze (straż pożarną, policję).

5.W razie niepogody, niskich temperatur, uczniowie po sprawdzeniu stanu liczbowego uczniów na miejscu ewakuacji, udają się wraz z nauczycielami do wyznaczonego miejsca, aby tam czekać na dalsze decyzje.

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W ZAGROŻENIU POŻAREM, WYBUCHEM, ZATRUCIEM

1. Nauczyciel lub inny pracownik szkoły, będący świadkiem zdarzenia, ustala podstawowe okoliczności zagrożenia i ocenia wstępnie jego możliwe skutki.

2. Nauczyciel lub inny pracownik szkoły podejmuje czynności mające na celu odizolowanie uczniów od źródła zagrożenia i w razie potrzeby udziela pierwszej pomocy osobom uczestniczącym w zdarzeniu.

3. Nauczyciel lub inny pracownik szkoły powiadamia o zdarzeniu dyrektora szkoły.

4.Dyrektor szkoły lub upoważniona przez niego osoba powiadamia o zdarzeniu odpowiednie służby ratunkowe ( Policję, Straż Pożarną, Pogotowie Ratunkowe).

5. Osoby odpowiedzialne, wyznaczone przez dyrektora organizują ewakuację zgodnie z przepisami BHP i przeciwpożarowymi.

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W RAZIE STWIERDZENIA BEZZASADNEGO PRZEBYWANIA OSÓB TRZECICH NA TERENIE SZKOŁY LUB ZACHOWUJĄCYCH SIĘ NIEWŁAŚCIWIE

 

1.Nauczyciel lub inny pracownik szkoły, który stwierdził bezzasadny fakt przebywania osoby trzeciej w szkole prosi o opuszczenie jej terenu, a w przypadku odmowy zawiadamia pracowników obsługi lub dyrektora szkoły.

2.Nauczyciel lub inny pracownik szkoły, który stwierdził niewłaściwe zachowanie osoby trzeciej przebywającej w szkole stosuje słowne upomnienie, a w przypadku braku reakcji prosi o opuszczenie jej terenu i zawiadamia o zdarzeniu dyrektora szkoły.

3. W przypadku braku reakcji dyrektor szkoły zawiadamia Policję lub Straż Miejską

PROCEDURA NA WYPADEK POŻARU

1. Osoba, która zauważyła pożar informuje dyrektora szkoły o zdarzeniu

2. Następuje uruchomienie sygnału ewakuacji- sygnał alarmowy, po którym należy natychmiast opuścić szkołę –  TRZY DŁUGIE  DZWONKI. W razie braku prądu sygnałem alarmowym jest analogiczny dźwięk dzwonka ręcznego i powiadomienie ustne: „PALI SIĘ”.

3. Dzieci pod opieką nauczycieli opuszczają (bez zabierania rzeczy osobistych i jak najszybciej) w szyku uporządkowanym (parami) budynek szkoły  najbliższym wyjściem ewakuacyjnym i kierują się na wyznaczone miejsce zbiórki.

4. Nauczyciel obowiązany jest do sprawdzenia ilości uczniów (przed szkołą). W razie stwierdzenia nieobecności ucznia, zgłasza ten fakt strażakom.

5. Niedopuszczalne jest zezwolenie na rozejście się uczniów do domów bez wcześniejszego powiadomienia o zdarzeniu rodziców.

6. Nauczyciel sprawdza stan zdrowia uczniów, zwracając szczególną uwagę na zawroty głowy, wymioty, kaszel, ból głowy, chwilowe omdlenia, złamania oraz inne urazy i w razie potrzeby udziela im pierwszej pomocy. 

7. W przypadku zadymienia drogi ewakuacyjnej  należy otworzyć lub wybić okna znajdujące się w pobliżu. Drzwi do pomieszczeń, z których przenika dym należy szczelnie zamknąć. Jeżeli wewnętrzne schody są objęte ogniem lub bardzo zadymione, ewakuację dzieci przez okna prowadzi za pomocą drabin i innego sprzętu Straż Pożarna. Przy silnym zadymieniu dróg ewakuacyjnych należy poruszać się w pozycji pochylonej, starając się trzymać głowę jak najniżej.

8. Działania profilaktyczne:

a)          Dyrektor szkoły ustala częstotliwość i zaleca przeprowadzenie praktycznego sprawdzenia możliwości ewakuacji uczniów i pracowników w celu określenia czasu niezbędnego do opuszczenia budynku szkoły. 

b)          Zaleca się raz w roku przeprowadzenie próbnej ewakuacji szkoły na podstawie procedury  postępowania na wypadek pożaru. 

c)          Pracownicy szkoły zobowiązani są do dokładnego zapoznania się z procedurą i planem działań na wypadek pożaru.

 
 

 

 

PROCEDURA CZERWONEJ I ŻÓŁTEJ KARTKI W SALI LEKCYJNEJ

 

Czerwona kartka- zagrożenie z wezwaniem służb ratunkowych

 

Czerwona kartka używana jest w sytuacji gdy potrzebne jest wezwanie służb ratunkowych.

1. Nauczyciel ocenia sytuację i podejmuje decyzje o użyciu czerwonej kartki.

2. Wyznacza najbardziej odpowiednią osobę w klasie, której zleca wyjęcie czerwonej kartki z numerem sali z wyznaczonego miejsca.

3. Uczeń udaje się z kartką do sekretariatu lub jeśli sekretariat jest zamknięty do najbliższego pracownika szkoły.

4. Pracownik sekretariatu pyta ucznia co się stało, po czym wzywa odpowiednie            służby

5.  Po wezwaniu odpowiednich służb pracownik sekretariatu udaje się wraz z   uczniem do sali w której występuje zagrożenie.

Żółta kartka- zagrożenie w sali lekcyjnej

1.  Nauczyciel ocenia sytuację i podejmuje decyzje o użyciu żóltej kartki.

2.  Wyznacza najbardziej odpowiednią osobę w klasie, której zleca wyjęcie żółtej kartki z numerem sali z wyznaczonego miejsca.

3. Uczeń udaje się z kartką do sekretariatu lub jeśli sekretariat jest zamknięty do najbliższego pracownika szkoły.

4. Pracownik sekretariatu natychmiast udaje się wraz z uczniem do Sali w której występuje zagrożenie.

 

PROCEDURA UŻYCIA HASŁA BEZPIECZEŃSTWA

1. Hasło (…………….) jest dostępne dla nauczycieli i pracowników.

2. Hasło zostaje użyte przez pracownika szkoły, który czuje się zagrożony, a nie jest w stanie powiedzieć o sytuacji.

3. Hasło jest przekazywane najbliższemu pracownikowi szkoły, który udaje się do dyrektora szkoły i informuje o sytuacji.

4. Dyrektor szkoły postępuje  odpowiednio do sytuacji, aby udzielić pomocy pracownikowi.

 

 

 

 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU STWIERDZENIA STOSOWANIA CYBERPRZEMOCY

 

Zapewnienie uczniom bezpieczeństwa w szkole jest jednym z najważniejszych zadań placówki oświatowej. Ujawnienie zjawiska cyberprzemocy wymaga podjęcia w szkole konkretnych działań interwencyjnych. Działania wymienione w poniższym opracowaniu obowiązują wszystkich pracowników szkoły.

Postanowienia ogólne

 1. Szkoła prowadzi działania profilaktyczne uświadamiające całej społeczności szkolnej (uczniom, rodzicom, nauczycielom i innym pracownikom szkoły) zasady korzystania i zagrożenia płynące z użytkowania różnych technologii komunikacyjnych.

2. W szkole podejmuje się interwencję w każdym przypadku ujawnienia cyberprzemocy.

3. Niniejsze procedury zawierają zasady postępowania nauczycieli i innych pracowników szkoły w sytuacji ujawnienia cyberprzemocy.

4. Procedury reagowania na cyberprzemoc w szkole muszą dotyczyć zachowań i działań wobec: ofiary, sprawcy i ewentualnie świadka.

Opis procedury

1. Ujawnienie przypadku cyberprzemocy: informacja o tym, że w szkole miała miejsce cyberprzemoc może pochodzić z różnych źródeł. Osobą zgłaszającą fakt prześladowania może być poszkodowany uczeń, jego rodzice, inni uczniowie, świadkowie zdarzenia, nauczyciele.

2. Jeśli wiedzę o zajściu posiada nauczyciel niebędący wychowawcą, powinien przekazać informację wychowawcy klasy, który informuje o fakcie pedagoga szkolnego.

3. Pedagog szkolny wspólnie z wychowawcą powinni dokonać analizy zdarzenia i zaplanować dalsze postępowanie.

4. Do zadań szkoły należy także ustalenie okoliczności zdarzenia i ewentualnych świadków.

5. Pedagog we współpracy z nauczycielem zajęć komputerowych w procedurze interwencyjnej, o ile to możliwe, zabezpieczają dowody cyberprzemocy. Sposób zabezpieczenia dowodów opisany jest w załączniku 1.

6. Poważne przypadki cyberprzemocy przebiegające z naruszeniem prawa (np. groźby karalne, propozycje seksualne, publikowanie nielegalnych treści) muszą być bezwzględnie zgłaszane na Policję.

7. Dyrektor szkoły powiadamia Sąd Rodzinny o sprawie w sytuacji, gdy: • rodzice sprawcy cyberprzemocy odmawiają współpracy lub nie stawiają się do szkoły, a uczeń nie zaniechał dotychczasowego postępowania lub gdy do szkoły napływają informacje o innych przejawach demoralizacji dziecka;

 • szkoła wykorzysta wszystkie dostępne jej środki wychowawcze (rozmowa z rodzicami, konsekwencje regulaminowe wobec ucznia, spotkania z pedagogiem, itp.), a ich zastosowanie nie przynosi pożądanych rezultatów.

8. W przypadku, gdy sprawca cyberprzemocy jest znany i jest on uczniem szkoły, pedagog szkolny wraz z wychowawcą powinni podjąć następujące działania:

 • przeprowadzić rozmowę z uczniem, której celem jest ustalenie okoliczności zajścia, wspólnie zastanowić się nad jego przyczynami i poszukać rozwiązania sytuacji konfliktowej;
 • jeśli w zdarzeniu brała udział większa grupa uczniów, należy rozmawiać z każdym z nich z osobna, zaczynając od lidera grupy (nie można konfrontować sprawcy z ofiarą!);
 • omówić z uczniem skutki jego postępowania i poinformować o konsekwencjach regulaminowych, które zostaną wobec niego zastosowane (zgodnie z SSD). Dodatkowo uczeń-sprawca może mieć czasowy zakaz korzystania ze szkolnej pracowni multimedialnej w czasie wolnym lub przynoszenia do szkoły akcesoriów elektronicznych;
 • ponadto podejmując decyzję o rodzaju kary należy wziąć pod uwagę: rozmiar i rangę szkody, czas trwania prześladowania, czy było to długotrwałe działanie, czy pojedynczy incydent, świadomość popełnianego czynu, rodzaj rozpowszechnianego materiału;
 • zobowiązać sprawcę do zaprzestania swojego działania i usunięcia z Sieci szkodliwych materiałów;
 • ustalić ze sprawcą sposób zadośćuczynienia wobec ofiary cyberprzemocy.

9. Rodzice sprawcy zostają poinformowani o przebiegu zdarzenia i zapoznani z materiałem dowodowym, a także z decyzją w sprawie dalszego postępowania i podjętych przez szkołę środkach dyscyplinarnych wobec ich dziecka.

10. Ofiara cyberprzemocy otrzymuje w szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczną udzielaną przez pedagoga lub psychologa szkolnego. Natomiast po zakończeniu interwencji wychowawca wraz z osobą udzielającą pomocy monitorują sytuację ucznia sprawdzając, czy nie są wobec niego podejmowane dalsze działania przemocy bądź odwetowe ze strony sprawcy.

11. Rodzice dziecka będącego ofiarą cyberprzemocy zostają poinformowani o problemie i podjętych działaniach szkoły.

12. Pedagog szkolny zobowiązany jest do sporządzenia notatki służbowej z rozmów ze sprawcą, poszkodowanym, ich rodzicami oraz świadkami zdarzenia.

załącznik 1

Zabezpieczenie dowodów:

Wszelkie dowody cyberprzemocy powinny zostać zabezpieczone i zarejestrowane. Należy zanotować datę i czas otrzymania materiału, treść wiadomości oraz, jeśli to możliwe, dane nadawcy (nazwę użytkownika, adres e-mail, numer telefonu komórkowego, itp.) lub adres strony WWW, na której pojawiły się szkodliwe treści czy profil. Zabezpieczenie dowodów nie tylko ułatwi dalsze postępowanie dostawcy usługi (odnalezienie sprawcy, usunięcie szkodliwych treści z serwisu), ale również stanowi materiał, z którym powinny się zapoznać wszystkie zaangażowane w sprawę osoby: dyrektor i pedagog szkolny, rodzice i policja. Jak można zarejestrować dowody cyberprzemocy?

 • telefon komórkowy (nie wolno kasować wiadomości, trzeba zapisywać zarówno te tekstowe jak też zdjęcia, nagrania z dyktafonu czy filmy);
 • komunikatory (w niektórych serwisach jest możliwość zapisywania rozmów w tzw. archiwach. Jeżeli nie ma takiej możliwości, można rozmowę skopiować do edytora tekstowego i wydrukować);
 • strona WWW (można zapisać widok strony przez naciśnięcie klawisza Print Screen, a następnie wykonać operację Wklej w dokumencie Word lub Paint;
 • e-mail (trzeba zapisać wiadomość i to nie tylko treść, ale całą wiadomość, ponieważ może to pomóc w ustaleniu pochodzenia wiadomości).