Szanowni Rodzice,

podobnie jak w ubiegłych latach możecie skorzystać z pomocy socjalnej w formie stypendium „Posiłek dla ucznia”.

Stypendium może zostać przyznane uczniowi pochodzącemu z rodziny znajdującej się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej bądź w uzasadnionych przypadkach losowych, w sytuacji gdy nie jest możliwe uzyskanie dofinansowania posiłków spożywanych podczas jego pobytu w szkole ze środków pomocy społecznej.

Stypendium przyznawane jest uczniowi pobierającemu naukę w szkole, która nie prowadzi własnej stołówki szkolnej, przyznawany jest  na wniosek kierowany do dyrektora szkoły.

Do wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć zaświadczenia o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego, w którym przebywa uczeń, a w przypadku gdy nie jest możliwe uzyskanie takiego zaświadczenia, mogą to być oświadczenia o wysokości dochodów lub inne dokumenty, w tym zaświadczenia z instytucji pomocy społecznej lub opinia pedagoga szkolnego, potwierdzające trudną sytuację materialną ucznia.

Wypłata następuje poprzez zapłatę na rzecz podmiotu prowadzącego działalność gastronomiczną za posiłki spożywane przez ucznia. Stypendium może obejmować pełne lub częściowe pokrycie kosztów posiłków spożywanych przez ucznia w czasie pobytu w szkole.

W przypadku ustania przesłanek uzasadniających przyznanie stypendium dyrektor szkoły może zawiesić jego wypłatę lub skrócić okres na jaki zostało ono przyznane. W przypadku ustania przesłanek uzasadniających przyznanie stypendium należy niezwłocznie powiadomić o tym fakcie dyrektora szkoły.

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt poprzez wiadomość w Librusie z pedagogiem szkolnym Sylwią Trzaska.

Pliki do pobrania:

Wniosek w sprawie przyznania stypendium „Posiłek dla ucznia”

UCHWAŁA NR XXXVIII/970/2012 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 20 czerwca 2012 r.